دانشکده مهندسی راه آهن- اخبار آموزشی
مصاحبه دکتری مهندسی ماشین های ریلی سال ۱۴۰۰

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/10 | 
 مصاحبه دکتری مهندسی ماشین های ریلی سال ۱۴۰۰
چهارشنبه ۱۲/۳/۱۴۰۰
 
زمان مصاحبه نام نام خانوادگی شماره پرونده سیستم گلستان ردیف
 ۹:۰۰ صبح فریبا ابراهیمیان ۴۳۹۲۸ ۱
۹:۱۵ خلیل ا..سجادیان ۴۴۰۴۹ ۲
۹:۳۰ محمدرضا رهبرنیا ۴۶۷۴۹ ۳
۹:۴۵ سیامک روشن فکرفرد ۴۶۷۷۸ ۴
۱۰:۰۰ سودا اله یاری ۴۶۲۰۷ ۵
۱۰:۱۵ بهنام ترکمانی اصل ۴۶۷۷۴ ۶
 
لینک ورود داوطلبان به جلسه مصاحبه گروه مهندسی ماشین های ریلی
چهارشنبه ۱۲/۳/۱۴۰۰
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://idea.iust.ac.ir/find-18.3982.63659.fa.html
برگشت به اصل مطلب