دانشکده مهندسی راه آهن- دفاعیه نهایی از تز دکتری
دفاعیه پسا دکتری - مسعود فتحعلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/9/5 | 
آقای دکتر مسعود فتحعلی محقق پسادکتری روزچهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ساعت ۱۰:۳۰ صبح از تحقیق علمی پژوهشی خود با عنوان
"Selection of High-Speed Rail Track System with a Combined LCC-RAMS Approach " 
با راهنمایی آقای دکتر مرتضی اسماعیلی دفاع خواهند کرد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://www.iust.ac.ir/find-18.17040.61681.fa.html
برگشت به اصل مطلب