دانشکده مهندسی راه آهن- کاوش پایگاه اطلاعات خطوط ایران
کاوش پایگاه اطلاعات خطوط ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

کاوش پایگاه اطلاعات خطوط راه­آهن

 مقدمه

 پایگاه اطلاعات راه آهن 

 مراحل کاوش پایگاه اطلاعات خط به هدف مدیریت تعمیر و نگهداری خطوط

 داده کاوی بکمک نرم افزار weka 

 داده کاوی به روش حسابگری نرم

 تصویری از خطوط راه آهن ایران

   

 

     

   

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=18.1990.1557.fa
برگشت به اصل مطلب