دانشکده مهندسی راه آهن- آزمایش بارگذاری خطوط راه آهن
آزمایش بارگذاری میدانی خطوط راه آهن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آزمایش بارگذاری خط راه آهن (در مجاورت آزمایشگاه مرکزی مرکز تحقیقات)

آزمایش بارگذاری خطوط 4 و 5 ایستگاه بهرام

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=18.1515.1209.fa
برگشت به اصل مطلب