دانشکده مهندسی راه آهن- اخبار عمومی
سمینار فرصت مطالعاتی- دکتر یونسیان

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ | 

کاربرد سازو کارهای چند تعادلی در سامانه های کنترل غیر فعال و برداشت انرژی ارتعاش پهن باند

Application of Multi-stable Systems in Broad-band Vibration Energy Harvesting and Passive Control

دکتر داوود یونسیان

زمان: دوشنبه 18 بهمن ماه 1395 ساعت 10:00 الی 12

مکان آمفی تاتر دانشکده مهندسی راه آهن

چکیده: 

ارتعاشات سازه ها و سامانه های دینامیکی همواره از دو وجه مورد توجه مهندسین و محققیقن حوزه دینامیک بوده است. در بسیاری از مسائل مهندسی ارتعاشات پدیده ای ناخواسته و مزاحم بوده و مهندسین با روشهای فعال و غیر فعال در صدد حذف آن بوده اند. در گروه دیگری از مسائل از ارتعاش به عنوان یک منبع انرژی در دسترس و پاک برای تولید انرژی استفاده میشود. چالشهای فراوانی برای هر دو حوزه یاد شده وجود داشته است که از مهمترین آنها به باند باریک فرکانس کاری ابزار و سازو کارهای ابداع شده اشاره نمود. برای افزایش باند فرکانسی تجهیزات برداشت و کنترل انرژی ارتعاشی، سیستمهای چند تعادلی از جمله راه حلهای نوینی است که در یک دهه اخیر با سرعت زیادی توسعه یافته اند. در این سمینار بطور اجمال به معرفی این گونه سامانه ها پرداخته شده و عملکرد و حوزه کارایی آنها در افزایش پهنای باند فرکانسی سیستمهای با دینامیک متغیر پرداخته می شود و کاربردهای آتی آنها در مهندسی راه آهن مورد بحث قرار خواهد گرفت.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی راه آهن:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=18.1499.48095.fa
برگشت به اصل مطلب