[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
درباره دانشکده::
اخبار ::
کمک آموزشی::
آموزش::
پژوهش::
معرفی افراد::
زیر مجموعه ها::
دانشجویان::
امکانات::
تسهیلات پایگاه::
::
کنفرانس

ششمین کنفرانس پیشرفتهای
اخیر در مهندسی راه آهن
18 و 19 خرداد 1398

..
دفاعیه‌ها

AWT IMAGE

AWT IMAGE

..
اطلاعیه
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
آزمایشگاه مرجع ترمز

AWT IMAGE

..
بازدید علمی

گزارش‌های بازدید دانشکده

..
تالار افتخارات

AWT IMAGE

..
منشور اخلاقی

AWT IMAGE

..
:: پایان نامه های کارشناسی ارشد خط و سازه های ریلی ::

   پایان نامه های کارشناسی ارشد گروه خط و سازه های ریلی

  سال

  استاد مشاور

  استاد راهنما

  نام دانشجو

  عنوان پایان نامه

  چکیده

1392دکتر ذاکرینقیسه زندیبررسی پارامترهای موثر بر تحلیل و طراحی تراورس های خطوط بالاستی و ارائه نرم افزارچکیده
1392دکتر نصرآزادانیمحسن داداشیتجزیه و تحلیل فرایند بازسازی خطوط فرسوده راه آهن و روشهای ارتقاء راندمان آنچکیده
1392دکتر میر محمد صادقیامین شاطر خبازیبررسی خصوصیات مکانیک تراورس مسلح به الیاف فلزیچکیده
1392علی فراهانیبهینه سازی زاویه تقاطع تونل ها با توجه به شرایط زمین شناسی با مطالعه موردی تونل پنستاک سد رودبار لرستانچکیده
1392دکتر اسماعیلیدکتر  ذاکریاحمد کسرائیمطالعه عددی مقاومت جنابی لایه بالاست در خط آهن بالاستیچکیده
1391دکتر اسماعیلیحمید خواجه ئیبررسی آزمایشگاهی رفتار مکانیکی خاکریزهای متکی بر بسترهای ماسه ای سست مسلح شده با ستون های خاکی سیمانیچکیده
1391دکتر نصر آزادانیمجید زعیمی فشانیبررسی فنی و اقتصادی روش های ساخت ایستگاه های مترو قبل یا بعد از حفر تونلچکیده
1391دکتر ذاکریمسعود مهر افروز مایوانبررسی تاثیر فنی افزایش بار محوری در روسازی راه اهنچکیده
1391دکتر میر محمد صادقیعلی مسن ابادیبررسی ساختار هندسی دو تیپ سوزن موجود به منطور افزایش سرعتچکیده
1391دکتر ذاکریارش بختیاریپیش بینی مقاومت جانبی خط اهن بالاستی با استفاده از روش شبکه ی عصبی تابع پایه شعاعی (RBF)  چکیده
1391دکتر اسماعیلی نوید نخعی بررسی آزمایشگاهی رفتار خاکریز مسلح شده با خرده لاستیک چکیده
1391دکتر ذاکرینگین السادات طیبیتحلیل قابلیت اطمینان دال خط  اثر بارهای خدمت چکیده
1391دکتر ذاکریاسماعیل شاهرخی نسیبررسی آزمایشگاهی و میدانی تاثیر صفحات لاستیکی زیر تراورس در مقاومت جانبی خطوط راه آهن چکیده
1391دکتر اسماعیلی شیلامسلمی پوربهینه سازی ابعاد سیستم ریل مدفون با دیدگاه کاهش ارتعاشات به محیط اطراف چکیده
   1391دکتر اسماعیلی آرزو حکمتبررسی توزیع فشار زر تاورسبا در نظر گرفتن مشخصات تصادفی بالاست  چکیده
   1391دکتر ذاکریامیر شقاقیارزیابی فنی اقتصادی تراورس قابی شکل  چکیده
   1391دکتر میر محمد صادقیالهه امیری دلوئیبررسی رابطه بین شاخص های راحتی سفر و شاخص های هندسی خطوط راه آهن  چکیده
   1391دکتر میر محمد صادقیآزاده قیصره دهیتدوین شاخص کیفیت خط با استفاده از مدل فازی   چکیده
   1391دکتر آزادیدکتر اسماعیلی و دکتر ذاکریحمید رضا حیدری نوقابیبررسی تاثیر صفحات لاستیکی زیر تراورس (USP) در ارتعاشات ایجاد شده در خطوط ریلی و سازه های مجاور آن    چکیده
   1391دکتر میر محمد صادقیمجید محمدی اشلقیتدوین رابطه ریاضی بین شاخص راحتی سفر و شاخص حرابی های چشمی  چکیده
   1391دکتر اسماعیلی و دکتر محمد زادهمحمد مهر علیتحلیل دینامیکی خطوط بدون بالاست با در نظر گرفتن سختی بستر و بارگذاری تصادفی  چکیده
   1391دکتر ملاطفیمراد شادفرتاثیر سایش جانبی ریل بر نرخ سایش چرخ نو  چکیده
   1391دکتر حسینی تهرانیسید پارسا هیبت اللهیبررسی و مدل سازی جوش سربه سر جرقه ای  چکیده
   1391 دکتر اسماعیلینازنین رضاییبررسی آزمایشگاهی - عددی تاثیر خرده لاستیک ها بر کاهش ارتعاشات در خطوط ریلی  چکیده
   1391دکتر ذاکریاسماعی شاهرخی نسببررسی آزمایشگاهی و میدانی تاثیر صفحات لاستیکی زیر تراورس در مقاومت جانبی خطوط راه آهن  چکیده

  1391

 

  دکتر قارونی نیک

  عظیمیان

  تحلیل لرزه ای راه آهن در حال توصعه ایران وارائه راهکارهای مقاوم  سازی

  چکیده

  1390

دکتر محمد زاده 

  دکتر ذاکری

  معراج براتی

 پایش تغییر مکان جانبی خط آن CER با تراورس اصطکاکی در قوس ها

  چکیده

  1390

 

  دکتر  عطایی

اعظم وصالی شریف 

  پیش بینی نویز سازه پل های راه آهن با استفاده از تحلیل آماری انرژی (SEA)

  چکیده

  1390

 

دکتر میر محمد صادقی 

 سعید ربیعی 

  بررسی عددی تاثیر پارامترهای هندسی مسیر و ناهمواریهای ریل بر شاخص راحتی سفر

  چکیده

  1390

 

  دکتر میر محمد صادقی

  محمد حس اسماعیلی

  بررسی و ارزیابی روشهای کاهش ارتعاش از منظر مشخصات روسازی ( مطالعه موردی متروی اصفهان)

چکیده

  1390

 

  دکتر اسماعیلی

مهراب حکیم پور 

  تحلیل عددی تاثیر ستون های سنگی بر افزایش مقاومت در برابر روانگرایی در بسترهای مستعد روانگرایی

  چکیده

1390دکتر میر محمد صادقیمحمد رضا مساحیبررسی عددی توزیع نیروهای قائم وارد بر تراورس در قوس هاچکیده

  1390

 

  دکتر اسماعیلی

  حامد حسین پور

  بررسی عملکرد تزریق در آبرفت C تهران به روش آزمایشگاهی

چکیده

1390قارونی نیکفرید خیر بررسی آزمایشگاهی و عددی ریز شمع ها جهت پایدار سازی خاکریزهای بلند راه آهنچکیده
1390دکتر عطائیمریم طاق بوستانیمدل خطی درختی محلی (Lolimot)  و کاربرد آن در مهندسی خطچکیده
1389دکتر ذاکریرئوف عباسیبررسی میدانی تاثیر ماسه های روان در افزایش فشارهای تماسی بین تراورس بتنی و بالاستچکیده
1389دکتر اسماعیلیولی اله خلیلیانبررسی عددی باربری و نشست در خاکریزهای راه آهن ساخته شده با ژئوفومچکیده
1389دکتر اسماعیلیدکتر ذاکریمیثم نعیمیبررسی پاسخ دینامیکی تراورس در خط ریلیچکیده
1388دکتر نصر آزادانیعلی درجزیبررسی نظام تامین و تدارگات در پروزه های عمرانی و نقش آن در هزینه تما شده پروژهچکیده
1388دکتر اسماعیلیمحمد فشارکیبررسی تاثیر خاکریز راه آهن در کاهش ارتعاشات خطوط ریلیچکیده
1388دکتر ذاکریدکتر نصر آزادانیمحمد حسین عنیونارائه مدل ریاضی تعرفه دسترسی به زیر ساخت در راه آهن ایرانچکیده
1388دکتر ذاکریویدا قربانیبررسی رفتار دینامیکی خط آهن در ناحیه انتقال از دال خط به خط بالاستیچکیده
1388دکتر قارونی نیکفرهاد کوبنبررسی ارتعاشات وارده به سازه های سطحی ناشی از خطوط قطار شهری و ارائه راهکار ( مورد کاوی: قطار شهری اصفهان در محدوده مدرسه چهار با؛)چکیده
1388دکتر ذاکریبهروز میر فتاحیمطالعه میدانی مقاومت جانبی خطوط CWR با تراورس های اصطکاکیچکیده
1388دکتر محمد زادهمحمد علی پویند جوتحلیل فنی و اقتصادی بر فرایند نگهداری و تعمیر خطوط راه آهنچکیده
1388دکتر عدل پرورسعید راسخیبررسی آزمایشگاهی رفتار پابندهای وسلو و پاندرول تحت بارگذاری سیکلیچکیده
1388دکتر اسماعیلیمریم سراییبررسی عددی اثر ستون های سنگی بر افزایش باربری بسترهای رسی بمنظور ساخت خط ریچکیده
1388دکتر میر محمد صادقیلاله سرخیبررسی رفتار خطوط سریع السیر تحت اثر زلزلهچکیده
1387دکتر ذاکریدکتر میر محمد صادقیحسین عسگری نژادبررسی امکان پذیری ایجاد ارتباط بین وضعیت کیفی اجزای خط با شاخصهای هندسی خطوط راه آهنچکیده
1387دکتر میر محمد صادقیپرویز براتیتدوین الگوریتم تحلیل و طراحی روسازی بالاستی راه آهنچکیده
1387دکتر ذاکریدکتر محمد زادهفاطمه داودیمدلسازی و تحلیل پدیده کمانش در خطوط CWRچکیده
1387دکتر ذاکریدکتر محمد زادهحمید یعقوب سرایlمطالعه و طراحی موردی سازه مسیر خط MAGLEV نوع U شکلچکیده
1387دکتر یونسیاندکتر محمد زادهسودابه قهرمانیتخمین احتمال خروج از خط قطار براساس تغییرات پروفیل ریلچکیده
1387دکتر سید حسینیدکتر قصیریفرید قنادپورمساله پویای مسیر یابی وسایل نقلیه درفضایی چند هدفه همراه با پبنجره زمانی فازیچکیده
1387دکتر اسماعیل و دکتر ذاکریپریسا حاجی عبدالرزاقتحلیل سه بعدی سازه های خاکی فولادی راه آهن (با رویکرد حداقل پوشش خاکی)چکیده
1387دکتر قارونی نیکبابک حسینی روشهای اجرا و تحلیل پایداری تونلهای مترو و مطالعه موردی قسمتی از خط 4 متروی تهرانچکیده
1387نصر آزادانیهیوا حسینیارائه مدلی جهت بهینه سازی طراحی مسیر راه آهنچکیده
1387دکتر محمد زادهدکتر ذاکریکاظم جدیدیبررسی میدانی تاثیر ماشین پایدار ساز بر دوام هندسه خطچکیده
1387دکتر نصر آزدانیحمید رضا جعفرزاده اسکوییبررسی علل و اثار طولانی شدن پروژه های ساخت خطوط ریلی کشور و راهکارهای برون رفت از ان به کمک شبکه عصبیچکیده
1387دکتر ذاکریعلی نسودی ممقانیمدلسازی دو بعدی و تحلیل دینامیکی خط راه آهن تحت اثر بریدگی چرخچکیده
1387دکتر ذاکریشهربانو شهریاریتوسعه مدل احتمالاتی زوال برای سایش ریلچکیده
1387دکتر قارونی نیک احسان رضاطراحی تونل بر اساس روش مشاهده ایچکیده
1387دکتر اسماعیلیدکتر ذاکریمسعود فتحعلیارادئه و تحلیل سیستم دال خط کوهاندار جهت رفع معضل راه آهن در مناطق کویریچکیده
چکیده
چکیده
چکیده
چکیده
چکیده
چکیده
چکیده
 

 

 

 

 

دفعات مشاهده: 9531 بار   |   دفعات چاپ: 2293 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 101 بار   |   0 نظر
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران می باشد. استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع می باشد.
Persian site map - English site map - Created in 0.44 seconds with 70 queries by YEKTAWEB 3862